magenstrasse 

Ciències de la vida i la salut

El terme alemany Magenstrasse (literalment «carrer de l’estómac»), utilitzat en anglès (magenstrasse) al costat de les formes llatines canalis gastricus, canalis ventricularis o de les formes angleses gastric canal, canal of stomach, ventricular canal, etc., fa referència al canal longitudinal de la curvatura menor de l’estómac. En algun text català o castellà, trobem la forma magenstrasse acompanyada de la traducció autopista o autopista central, no sabem per quina raó.

En qualsevol cas, considerem que no és una denominació apropiada, ja que la forma autopista no s’utilitza habitualment en anatomia. A més, també NAVARRO, per al castellà, recomana referir-s’hi com a canal del estómago. Recomanació que podem fer extensible al català: canal de l’estómac o bé també, per paral·lelisme amb les formes llatines abans esmentade,s canal gàstric.

Context

La variabilitat en el temps d’inici dels efectes d’un fàrmac ha estat objecte de nombrosos estudis, de manera que molt recentment s’ha trobat el que s’anomena autopista central canal gàstric, que seria una espècie de via estreta en el centre de l’estómac en què les partícules que ocupin l’esmentat camí en surten ràpidament, mentre que el material que entra a l’estómac fora de l’autopista del canal central hi pot romandre molt de temps, fins i tot hores. Aquest aspecte pot ser d’un gran interès per a noves formes farmacèutiques, ja que si pensem en un fàrmac que s’absorbeix al duodè (és molt habitual), si s’allibera en l’autopista el canal gàstric hi entrarà i s’absorbirà molt ràpidament i donarà elevades concentracions en la sang. Al contrari, els fàrmacs alliberats fora es barrejaran més a fons i entraran al duodè molt més tard, de manera que donaran concentracions més baixes.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS