expertesa 

Pedagogia i ensenyament

Cal anar alerta amb el mot expertesa, que sovint és un calc de l’anglès que convindria evitar. En el context de la consulta, pot ser que hagi de ser àrees d’especialitat, com es pot veure en moltes traduccions anglès-castellà trobades a Internet:

 areas of expertise = árees de especialidad

A la fitxa corresponent a la consulta sobre expertons, expertisatge i contraexpertisatge, trobareu més informació sobre la problemàtica derivada d’expert i alguns derivats.

Context

Àrees d’expertesa.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS