termostatar, termostatitzar? 

Altres

En alguns textos especialitzats sobre tècniques de laboratori, es troben expressions com ara bany termostatat o bany termostatitzat, sala termostatitzada, etc. Són expressions que pressuposen un verb termostatar o termostatitzar, que no trobem recollit en els diccionaris catalans. En anglès, únicament Wordnet recull l’ús verbal de thermostat (control de temperature with a thermostat), que trobem usat en diversos contextos: thermostatized bath, thermostated ventilation, a water bath, thermostated in a temperature range of 20 to 51 °C, i moltes més. 

No es tracta, però, d’una forma gaire fixada. El mateix es pot expressar amb altres mecanismes tant o més usats, com ara:

- bany termostàtic (en thermostatic bath): bany que es manté automàticament a una temperatura donada [Cercaterm]. 

- thermostatically regulated bath (20-80º)

- thermostatically controlled cabinet

Observem que, en termes generals, l’ús de l’adjectiu termostàtic o del participi termostatat o termostatitzat no fa variar el significat. Amb l’ús de les formes de participi sembla que es fa èmfasi en el fet que el bany, la cambra, etc., ‘consta de termòstat’ o ‘que està regulat mitjançant un termòstat’. Amb l’ús de la forma adjectiva termostàtic es diu essencialment el mateix però no es posa tant d’èmfasi en el termòstat com en el fet que el bany es manté (mitjançant el termòstat, normalment) ‘a una temperatura constant’.

Per això, les expressions utilitzades en aquests tres exemples semblen perfectament intercanviables sense modificar el significat:

Prepareu una dissolució aquosa 0,4 M d’acetal i deixeu-la durant 30 minuts al bany termostatitzat a 20° C. (Pràctiques de física i fisicoquímica)

Bany termostatat a 25° C (Pràctiques de tecnologia farmacèutica II)

Foneu en bany termostàtic a 70 °C (Pràctiques de tecnologia farmacèutica I)

Així, doncs, podem concloure que des d’un punt de vista estrictament lingüístic, és possible derivar un verb termostatar o termostatitzar a partir del nom termòstat. Però cal tenir en compte si aquest verb i les seves formes de participi aporten res de nou significativament a l’ús més habitual i consolidat de l’adjectiu termostàtic o altres expressions equivalents. I, sobretot, si milloren la comunicació entre especialistes o si hi ha maneres més clares d’expressar la mateixa idea. Per exemple, en un cas com ‘Es termostata l’espectrofotòmetre UV-Vis a 50 ºC’ sembla més entenedora una fórmula com ara ’Es regula la temperatura de l’espectrofotòmetre UV-Vis a 50 ºC’.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS