eliminativisme 

Filosofia

Terme filosòfic i probablement calc de l’anglès eliminativism. També rep el nom de eliminative materialism (materialisme eliminatiu en català; materialismo eliminativo en castellà). Qualsevol de les dues formes no presenta cap problema en català o en castellà llevat del fet que l’adjectiu eliminatiu (eliminativo, en castellà) no està recollit en cap obra lexicogràfica. No obstant això, es pot entendre que és una creació culta analògica sobre el participi llatí eliminatus -a -um, com passa amb molts altres adjectius acabats en -iu, que, o bé ja existien en llatí, o es van crear en llatí tardà, o s’han creat més recentment per analogia amb les formes cultes, com és el cas dels adjectius: educatiu, conductiu, revulsiu, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS