Early Holocene, Mid Holocene i Late Holocene 

Ciències de la terra

A les obres de referència com ara Una taula dels temps geològics, o bé el Diccionari de geologia o a la mateixa Gran Enciclopèdica Catalana, no es fa cap referència a la possible divisió de l’holocè corresponent a les expressions angleses Early Holocene, Mid Holocene i Late Holocene

Al Google, però, sí que es troben algunes propostes. Si descartem les que són lingüísticament incorrectes (com ara holocè mig), tenim les propostes següents:

holocè inferior / holocè inicial: Totes dues formes tenen un ús similar com a equivalents de Early Holocene. També trobem la denominació holocè primerenc, però sembla que l’ús de l’adjectiu primerenc és poc habitual en el camp de la geologia (sembla més propi de la biologia).

holocè mitjà: Sembla que és l’única forma correcta usada per referir-se al Mid Holocene

holocè superior / holocè tardà: Totes dues formes poden ser igualment acceptables com a equivalents de Late Holocene. La tria d’una d’aquestes formes, però, condiciona o està condicionada per la tria de la denominació holocè inferior o holocè inicial

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS