endogenitat 

Altres

El derivat nominal de l’adjectiu endogen ha de ser endogenitat (i no endogeneïtat), d’acord amb les raons adduïdes per l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica (de l’Institut d’Estudis Catalans), que reproduïm a continuació:

«L’adjectiu català endogen l’hem pres directament de l’adjectiu grec endogenés ‘nascut dins de casa, a la casa’. Per adaptar aquest mot grec s’ha partit del nominatiu i se n’ha suprimit la desinència -és. Així de endogenés obtenim endogen. A partir d’aquest adjectiu català es crea per analogia l’adjectiu exogen. En conseqüència, per a formar el derivat nominal en -itat, senzillament cal afegir el sufix al mot català: endogen + -itat: endogenitat.

»Hi ha altres substantius acabats en -itat, però, que shan format per mitjà de processos diferents. Així, els mots heterogeneïtat o homogeneïtat provenen directament dels substantius llatins heterogeneitas -atis i homogeneitas -atis, a partir de l’acusatiu dels quals (-eitatem) hem format el substantiu català: heterogeneitat(em) > heterogeneitat > heterogeneïtat. I encara podríem esmentar els mots que s’han format sobre adjectius llatins de la segona declinació en -eus + la forma sufixada -itat (p. ex.: contemporaneïtat, espontaneïtat).

»Finalment, també podríem observar un altre cas que ha provocat una modificació en el DIEC2. Es tracta del mot indigenitat. Aquest mot tenia entrada en el DGLC amb la grafia indigeneïtat, i així es va mantenir en el DIEC1. Ara bé, es va comprovar que Fabra atorga la terminació -eïtat al substantiu indígena (< l. indigena) per analogia amb altres mots com homogeneïtat i heterogeneïtat. També hi va ajudar el fet que l’arrel del segon formant d’aquests mots tingui un origen comú: homogeneïtat i heterogeneïtat provenen del l. -geneitatem < gr -genes ‘d’un origen o d’una manera determinada’ i indigeneïtat prové del l. indigena < l genus ‘origen’. Com hem vist en el cas d’endogenitat, en aquest cas també es va comprovar que la e no era temàtica i, en conseqüència, es va acordar modificar aquesta entrada. (En el DGLC hi havia un altre substantiu, terrestreïtat, que plantejava el mateix problema, però es va esmenar per terrestritat durant l’elaboració del DIEC1.)»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS