ceràmica oxídica 

Altres

L’adjectiu oxídic és un derivat d’òxid. El mot òxid, com es fa constar al GDLC, és una formació moderna a partir del fr. oxyde, íd., der. savi del gr. oxýs ‘àcid’, format a partir de oxygène ‘oxigen’ amb la terminació de acide ‘àcid’.

Això fa pensar que els derivats adjectivals d’òxid haurien de formar-se de la mateixa manera que els derivats adjectivals d’àcid. Així, si podem parlar d’un material àcid, sembla que hauríem de poder parlar d’un material òxid. Aquesta forma no es troba, però, gaire documentada, si bé hi ha algunes fonts remarcables on s’ha trobat usada en castellà, com l’expressió  cerámicas óxidas, documentada en el Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, o l’expressió catalana condicions òxides  en una tesi de la UPC.

La forma adjectiva oxídic -a es troba més documentada tant en català com en castellà en el context concret de la consulta. Cal tenir present que el GDLC recull el derivat adjectival acídic (format com oxídic) amb el significat següent:

adj QUÍM Dit de les substàncies considerades àcids.

D’acord amb aquest patró sembla que la forma oxídic hauria de voler dir ‘dit de les substàncies considerades òxids’. 

Context

Ceràmiques oxídiques i ceràmiques no oxídiques

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS