terrestralització 

Ciències de la terra

El context d’aquesta consulta fa pensar que la forma terrestralització fa referència al procés evolutiu que va fer possible el pas del medi aquàtic al medi terrestre. Aquest substantiu terrestralització és un derivat d’un suposat verb terrestralitzar, que al seu torn deriva d’un suposat adjectiu terrestral. Cap d’aquestes formes està recollida en els diccionaris consultats.

D’una banda cal tenir en compte que tenim l’adjectiu terrestre, recollit als diccionaris. D’una altra banda, hi ha l’adjectiu anglès terrestrial, format sobre l’adjectiu llatí terrestris + el sufix -al, i amb els mateixos significats que l’adjectiu català terrestre. El fet que ja disposem de l’adjectiu terrestre fa innecessària la formació d’un altre adjectiu format amb el sufix -al, que tindria la forma terrestrial (més que no pas terrestral), ja que hi ha una -i en l’arrel llatina i el sufix -al tendeix a adjuntar-se a formes cultes.

Cal tenir present el cas del adjectius catalans celeste i celestial (que són formalment un cas paral·lel a terrestre i terrestrial). En aquest cas, però, l’existència de totes dues formes està justificada per una diferència en el significat d’un i altre adjectiu: cossos celestes, repòs celestial. 

Si, per tant, rebutgem per innecessària la formació de l’adjectiu terrestrial i de tots els seus derivats, caldrà fer els derivats a partir de l’adjectiu terrestre: > terrestritzar > terrestrització.

Si comprovem aquestes formes a Internet, trobem que en català hi ha molt poques dades per poder-ne treure cap conclusió, ja que només apareix una ocurrència de terrestrització. Quant al castellà, trobem força ocurrències (45) de la forma terrestrialización, imputable a l’influència de l’anglès; molt poques ocurrències de terrestralización (variant lingüísticament menys adequada de terrestrialización); i algunes ocurrències (4) de terrestrización, que és la forma que recomanem. 

Context

 Temari de l’assignatura Paleozoologia:
1.10 Registre fòssil dels taxons nadadors (invertebrats i vertebrats)
1.11 La terrestralització terrestrització (invertebrats i vertebrats)
1.12 Els dinosaures

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS