antevers/retrovers 

Ciències de la vida i la salut

Els adjectius antevers i retrovers no estan documentats en cap obra de referència. Malgrat tot, tenen una etimologia similar a la de l’adjectiu invers (del ll. inversus, -a, -um, íd.): antevers i retrovers són derivats (o retroderivats) d’anteversió i retroversió (que sí que trobem documentats als diccionaris), compostos en què el segon formant és versió (formació culta analògica sobre la base del ll. versus, -a, -um, participi de vertĕre ’girar’). Per tant, la principal diferència entre l’adjectiu invers i els adjectius antevers i retrovers, és de tipus cronològic, el primer deriva d’un participi llatí, mentre que els segons s’han format més recentment, des del català o altres llengües modernes, seguint el model llatí i amb el mateix segon formant. Per tant, sembla que ha de ser possible fer adjectius com antevers i retrovers, juntament amb els substantius deverbals anteversió i retroversió.

Context

coxa anteversa i coxa retroversa

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS