petroligen 

Ciències de la terra

Per tal d’explicar la formació del mot petroligen cal que tinguem en compte la formació de mots amb elements cultes amb vocal d’enllaç -i-. A continuació reproduïm la resposta que l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de l’IEC ens ha fet arribar sobre aquest procés de formació:

«Pel que fa a la formació de termes amb elements cultes, els mots que tenen una forma sufixada d’origen llatí que comença en consonant presenten la vocal d’enllaç -i-, com en els exemples ferrífer i centrífug. Ara bé, no sempre aquesta vocal de suport rep l’accent, sinó que depèn de la mena de sufix llatí que s’hagi usat en la composició. En els exemples esmentats, la forma sufixada és àtona (-fer, -fug), per la qual cosa l’accent recau sobre la síl·laba anterior, que és la vocal d’enllaç. Altres exemples de sufixos àtons podrien ser: -cola (cavernícola), -vor (carnívor), etc. En canvi, si la forma sufixada procedent del llatí és tònica, aleshores l’accent es manté en la síl·laba del sufix que ja està accentuada. Per exemple: del sufix -cida hem format insecticida, o bé de -foli tenim caducifoli. En conseqüència, d’una banda, veiem que la vocal i té una funció d’enllaç, i de l’altra, que l’accentuació no sempre recau sobre aquesta vocal, sinó que depèn de la forma sufixada, bé sigui àtona o tònica.

»Això no obstant, aquesta norma de formació no explica realment el cas de cancerigen o petroligen, perquè si bé la forma sufixada -gen és àtona, la seva procedència no és llatina sinó grega, motiu pel qual en principi aquesta vocal d’enllaç hauria de ser -o- i no pas -i-. Aquesta situació, però, no és excepcional, perquè hi ha altres sufixos, com ara -metre, que, per la seva gran productivitat, admeten primers elements acabats en -i i en -o (per exemple: quilòmetre, sacarímetre, o bé la parella amperòmetre i amperímetre). Així, aquesta forma sufixada, juntament amb -gen, pot originar termes en què el primer formant acaba en -o (al·lucinogen), però també en -i (cancerigen). A més, en el cas de petroligen també cal considerar que s’ha format per analogia amb petrolífer.

Context

Diagènesi de la matèria orgànica i potencial petroligen: mètodes òptics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS