a la luz de (a la llum de) 

Gramàtica

L’expressió castellana a la luz de, que el DRAE recull sota l’entrada luz com a sinònim de en vista de (‘en consideración o atención de algo’), pot ser traduït al català per l’expressió en vista de, recollida als diccionaris catalans de referència (DIEC, GDLC) sota l’entrada vista:

en vista de loc. prep. Considerant, atenent. En vista del fracàs crec que no hem d’insistir en l’empresa.

No cal dir que les mateixes expressions de la definició i altres de semblants són igualment vàlides (Considerant el fracàs..., Atès el fracàs..., etc.

Cal tenir en compte, però, el context concret en què apareix l’expressió a la luz de per valorar si aquesta és la traducció més escaient o si cal buscar una altra solució. Pel que fa a la possibilitat d’usar la traducció literal a la llum de o sota la llum de, cal dir que els diccionaris no recullen aquesta expressió en sentit figurat, tot i que se’n troben exemples en textos catalans, potser com a calcs del castellà. No obstant això, cal tenir en compte que si en català podem mirar-nos una cosa a la llum del dia, que és un ús recte de llum, també ha de ser possible fer-ne un ús figurat i mirar-nos-la a la llum de la ciència, per exemple. Però seria estrany usar aquesta expressió en l’exemple que dóna el diccionari per a l’expressió en vista de: *A la llum del fracàs crec que no hem d’insistir en l’empresa

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS