axió 

Física

El terme axió no està documentat en cap obra lexicogràfica catalana, ni tampoc es troba gaire documentat en textos en línia. Malgrat tot, sembla que és un terme encunyat el 1978, segons el Webster, i que fa referència a una hipotètica partícula subatòmica postulada per explicar certes propietats de la força forta. Segons aquest mateix diccionari, el mot anglès axion està format per la primera part de l’adjectiu axial + la part final -on del mot ion, que apareix en altres mots, com ara nucleon, photon, magneton, etc. Aquesta formació és fàcilment traslladable al català, amb la qual cosa s’obté la forma axió (i nucleó, fotó, magnetó, etc.).

Context

4.2. Relíquies tèrmiques de l’Univers primitiu. Matèria fosca: axions i partícules supersimètriques
4.3. Energia fosca, quinta essència i constant cosmològica

Bibliografia

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS