tecnologia assistiva 

Informàtica i Internet

L’expressió tecnologia assistiva és un calc de l’anglès assistive technology que cal evitar, ja que l’adjectiu assistiu no és correcte en català. Per tal d’evitar aquest adjectiu anòmal, s’utilitzen altres fórmules que no deixen de ser calcs poc afortunats de l’anglès, com ara tecnologia assistencial, tecnologia d’assistència, tecnologia assistent, que no expressen el mateix o no tenen les mateixes connotacions que l’adjectiu anglès assistive. S’han documentat, també, altres expressions més afortunades, com ara tecnologia de suport, tecnologia auxiliar, etc. En aquest sentit, hi ha un blog en què s’explica breument tota la diversitat denominativa d’aquest concepte:

Però sens dubte, el més rellevant, és el nou concepte de «productes de suport» en substitució al de «ajudes tècniques». Fins al moment es vénen utilitzant diversos termes per a definir el camp d’actuació de l’atenció tecnològica a les persones amb necessitats especials: ajudes tècniques, tecnologia assistiva, tecnologia de suport, tecnologia de la rehabilitació o tecnologia d’ajuda, entre unes altres. Malgrat que se solen utilitzar indistintament dites definicions, la veritat és que cadascuna d’elles tenen matisos que les diferencien.

L’anterior norma ISO 9999 definia a les ajudes tècniques com "aquells productes, instruments, equips o sistemes tècnics fabricats expressament per a ser utilitzats per persones amb discapacitat i/o majors; disponibles en el mercat per a prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una discapacitat".

La utilització dels conceptes tecnologia assistiva, tecnologia de suport, tecnologia de la rehabilitació o tecnologia d’ajuda, procedeixen de l’equivalent anglosaxó (EUA) Assistive Technology. En aquest sentit, Cook & Hussey (1995) definien Assistive Technology "qualsevol article, equip global o parcial, o qualsevol sistema adquirit comercialment o adaptat a una persona, que s’usa per a augmentar o millorar capacitats funcionals d’individus amb discapacitats, o modificar o instaurar conductes".

Per a Roca i altres (2004), l’ús de la denominació tecnologia assistiva està guanyant terreny a Llatinoamèrica, enfront d’altres termes castellans de menor èxit com tecnologia de l’assistència o tecnologia de l’ajuda; en canvi, Alcantud (2003), considera més adequat utilitzar el terme «tecnologia d’ajuda», més adequat en català que la traducció literal ‘tecnologia assistent o assistiva’, atès que en el nostre idioma té connotacions negatives.

La forma tecnologia d’ajuda, especialment en plural, tecnologies d’ajuda, es troba usada abundantment en textos procedents de fonts universitàries força fiables. Pel que fa al castellà, les formes tecnología de ayuda i tecnologías de ayuda es troben també molt ben documentades. Per tant, aquestes formes semblen les més adequades i àmpliament acceptades per dir allò que en anglès s’expressa mitjançant la forma assistive technology.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS