encàrrec docent / càrrega docent 

Pedagogia i ensenyament

El terme encàrrec docent es troba definit en el fragment següent, extret de la Guia de l’acció docent en entorns virtuals de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:

«L’assessor o formador de l’EAPC, a més de la Guia del docent, rep un encàrrec docent, que inclou els requeriments específics de la formació concreta que se li encomana. Tenint com a referència els continguts d’aquesta Guia, el docent haurà de dur a terme les accions docents que calgui per donar resposta als requeriments específics de
l’encàrrec docent. Aquests requeriments corresponen a les característiques específiques del curs, dels continguts i dels estudiants de la docència encomanada.

»Un encàrrec docent tipus pot incloure requeriments específics com ara:

»• Característiques dels estudiants que cal tenir en compte durant la formació. Poden
condicionar l’acció docent.

»• Un ús determinat dels materials, complement amb certs recursos, una ampliació o
una reducció de continguts.

»• Certes particularitats de calendari o de durada de la formació.

»• Elements que cal tenir en compte per a l’avaluació.»

Cal no confondre aquest terme amb el de càrrega docent, que és el nombre de crèdits per període de temps que un docent ha d’impartir a la seva institució acadèmica.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS