línia de vida 

Altres

El terme línia de vida, molt documentat a Internet tant per al català com per al castellà (línea de vida) fa referència a unes cordes de seguretat per evitar accidents produïts per caigudes. A la pàgina VertiSub s’hi troben descripcions detallades:

Las líneas de vida horizontales se instalan como sistema anticaída en el cual la línea de vida actúa una vez que se ha producido la caída o bién como sistema de limitación de movimiento para evitar que el trabajador pueda llegar a la zona de riesgo de caída.

Las principales instalaciones de líneas horizontales las encontramos en cubiertas, terrazas, fachadas, racks de tuberías, estructuras elevadas, etc.

Las líneas de vida verticales son un sistema de protección compuesto por un cable o raíl que va fijado a la estructura de la escalera y un dispositivo llamado anticaídas que se desliza libremente por el cable o raíl pero que se bloquea en el momento en que se produce una caída.

No obstant això, la forma línia de vida és un calc de l’anglès lifeline, on line vol dir, entre altres coses, ‘corda’, cosa que no passa mai ni en català ni en castellà. Per tant, sembla preferible l’ús d’expressions com ara corda de seguretat, tal com trobem en molts textos, com ara el Reial decret 39/1997, de 17 de gener:

4.4 Disposicions específiques sobre la utilització de les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes.
4.4.1 La utilització de les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes ha de complir les condicions següents:
a) El sistema ha de constar com a mínim de dues cordes amb subjecció independent, una com a mitjà d’accés, de descens i de suport (corda de treball) i l’altra com a mitjà d’emergència (corda de seguretat).
b) S’ha de facilitar als treballadors uns arnesos adequats,que han d’utilitzar i connectar a la corda de seguretat.
c) La corda de treball ha d’estar equipada amb un mecanisme segur d’ascens i descens i disposar d’un sistema de bloqueig automàtic amb la finalitat d’impedir la caiguda en cas que l’usuari perdi el control del seu moviment. La corda de seguretat ha d’estar equipada amb undispositiu mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador.
d) Les eines i altres accessoris que hagi d’utilitzar el treballador han d’estar subjectes a l’arnès o al seient del treballador o subjectes per altres mitjans adequats. 
 
Context

Instal·lació de línies de vida cordes de seguretat i ancoratges en diferents edificis.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS