col·lecció mineral 

Química

En el context que ens ocupa, l’expressió col·lecció mineral fa referència a l’acció o efecte de recollir fragments de minerals flotants amb l’escuma portadora (que és el col·lector). El problema d’aquesta expressió és que no és correcte usar el mot col·lecció com a ‘acció i efecte de’, ja que només fa referència al ‘conjunt de coses recollides o aplegades’. Vegem-ne, per exemple, les definicions del DIEC:

f. [LC] Recull de coses d’una classe determinada, especialment de coses d’art, de ciència, d’indústria, etc., que constitueixen un conjunt més o menys complet. Col·lecció de manuscrits, d’autògrafs, de pintures, de medalles, de monedes. Fer col·lecció de capicues. Col·lecció zoològica, mineralògica. Col·lecció d’autors clàssics, de lírics anglesos. Una col·lecció pública, particular.
f. [LC] per ext. En aquella casa hi havia una col·lecció de criatures. Quina col·lecció de trapelles!
f. [BB] Conjunt de llibres publicats per un mateix editor i que respon a uns criteris comuns. «La Cua de Palla» és una col·lecció de novel·la negra.
[BB] col·lecció local Part del fons d’una biblioteca, especialment pública, que recull i organitza tota la documentació que fa referència a la seva zona geogràfica concreta.

Per contra, en anglès, el mot collection, sí que pot referir-se a l’acció, a més a més del resultat, com podem veure en les definicions del Merriam-Webster:

1: the act or process of collecting

2 a: something collected; especially : an accumulation of objects gathered for study, comparison, or exhibition or as a hobby b: group, aggregate c: a set of apparel designed for sale usually in a particular season.

Segurament l’expressió catalana col·lecció mineral, usada en el sentit esmentat, és un calc de l’anglès mineral collection. En català aquesta expressió només pot significar conjunt de minerals recollits. Per expressar l’acció feta pel col·lector, cal usar una altra expressió lingüística. Una possibilitat, dins la mateixa família lingüística, és el deverbal col·lecta, derivat del verb col·lectar. Vegem-ne les definicions al DIEC:

col·lectar:

v. tr. [LC] Fer una col·lecta (d’alguna cosa).

col·lecta:

1 1 f. [LC] Acció de recollir dons voluntaris, especialment per a algun fi de beneficència. Fer una col·lecta per a una família pobra.

1 2 f. [LC] Quantitat recollida. La col·lecta ha estat migrada.

2 1 f. [ECT] Recaptació de certs impostos.

2 2 f. [ECT] Lloc on són recaptats.

3 f. [RE] [HIH] A l’edat mitjana, associació de diverses aljames jueves constituïda per a actuar de mancomú en qüestions d’interès general, sobretot en el pagament de tributs.

4 f. [RE] Oració de la missa que es diu abans de les lectures.

L’única objecció que es pot fer a l’ús d’aquest verb és que s’ha usat especialment per referir-se a actes de beneficiència o de recaptació d’impostos. Cal dir, però, que aquesta restricció no és pas inherent a la forma del mot, sinó que és una restricció d’ús, que es pot ampliar a altres àmbits, sempre que no forci les regles de formació de mots de la llengua (com passa en el cas de col·lecció com a ‘acció de’). Podríem trobar moltes altres expressions lingüístiques que en llengua general tenen un ús molt connotat i que el perden en un camp d’especialitat. Per exemple, en física podem parlar de ‘capturar ions’, encara que el DIEC defineixi el verb capturar de la manera següent: «Pervenir a apoderar-se (d’algú o d’alguna cosa). Capturar un criminal. Capturar una nau.».

A favor de l’ús de col·lecta hi ha el fet que s’usa un mot de la mateixa família que col·lector, i que és una forma que no s’allunya gaire de la forma anglesa collection.

Finalment, potser convé tenir en compte les possibles equivalències catalanes de termes que en anglès contenen el mot collection. Vegem-ne casos recollits al Cercaterm:

ca  arqueta de captació, f
es  arqueta colectora
es  arqueta de captación
en  collection box

ca  camió aspirador de llet, m
es  camión-cisterna con aspirador de leche
fr  citerne avec suceuse de remplissage
it  cisterna da latte
en  bulk milk collection lorry

ca  captació solar, f
es  captación solar
fr  captage solaire
en  solar collection

ca  captació de dipòsits a termini fix, f
es  captación de depósitos a plazo fijo
fr  reprise de liquidité en blanc
it  raccolta di depositi a tempo determinato
en  collection of fixed-term deposits
de  Hereinnahme von Termineinlagen

ca  centre de recollida i transferència, m
ca  CRT, m  sigla
es  centro de recogida y transferencia
es  CRT  sigla
en  collection and transfer centre

ca  contenidor de recollida selectiva, m
es  contenedor de recogida selectiva
en  selective collection container

ca  recollida de dades, f
es  recogida de datos
es  toma de datos
fr  rassemblement de données
en  collection of data

ca  recollida de mostres, f
es  recogida de muestras
en  evidence collection

ca  recollida selectiva, f
es  recogida selectiva
fr  collecte sélective
en  selective collection
en  separate collection

ca  recolliment, m
es  reunión
fr  rassembler
en  collection

Com es pot veure, en la major part dels casos s’usa el deverbal recollida o bé captació. La forma recollida no sembla, però, apropiada per al cas que ens ocupa, ja que suggereix una altra cosa. La forma captació (captació de minerals; millor que no pas captació mineral), en canvi, podria ser un bon candidat, si els especialistes el troben apropiat.

Context

1.10. Col·lecció mineral Captació de minerals / Col·lecta de minerals. Col·lectors. Tipus de col·lectors. Activadors i depressors. Mecanisme de l’activació. Recobriment de fins. Mètodes de depressió. Plantes de flotació. Circuits de flotació. Diagrames de flux. Determinació d’eficiència productiva. Processos de concentració. Concentrats minerals.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS