de manera que / per tal que 

Lingüística

Si cerquem les locucions de manera que i per tal que en els diccionaris, ens trobem que la locució de manera que té un valor consecutiu i un altre de finalitat, com s’observa fàcilment a partir dels exemples del DIEC:

de manera que loc. conj. Expressió de conseqüència o finalitat. Ja hem rebut la invitació, de manera que hi haurem d’anar. Li ho explicà amb gràfics, de manera que ho entengués

El segon exemple té un sentit molt diferent del primer, fins al punt que no sembla que es tracti de la mateixa locució, sinó més aviat d’una expressió que cal interpretar literalment. És a dir, en el primer exemple, el significat de la locució no és deduïble de cadascuna de les parts que el componen (de manera que = ‘per tant’); en el segon exemple, en canvi, sí que es pot deduir del sentit resultant de la combinació dels elements que componen l’expressió (de manera que = ‘d’una manera que’, ‘d’una manera tal que’).

La locució per tal que és una locució que expressa finalitat, equivalent a perquè:

per tal que loc. conj. Perquè². T’ho escric per tal que no ho oblidis.

En l’expressió que ha motivat aquesta consulta, totes dues expressions hi tenen cabuda. Que s’usi una o l’altra depèn de si es vol posar l’èmfasi en la manera o en la finalitat:

Determini la posició de la càrrega Q de manera que (‘d’una manera tal que’) totes les càrregues experimentin una força nul·la.

Determini la posició de la càrrega Q per tal que (‘perquè’, ‘amb l’objectiu que’) totes les càrregues experimentin una força nul·la.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS