pancrí 

Ciències de la vida i la salut

El mot endocrí és un compost format per endo- (del grec éndon ’dins’, ’intern’) i -crí (del grec krínō ’distingir, separar, segregar’). Hi ha altres mots formats amb el mateix segon formant, com per exemple els següents termes, documentats al DEM:

paracrí -ina: Dit de les accions de la secreció de les cèl·lules endocrines diferents de la seva acció bàsica.

secreció apocrina Secreció cel·lular en què hi ha pèrdua de substància citoplasmàtica en l’acte d’eliminació del producte. Es diu especialment de la secreció de les glàndules apocrines (aixelles, engonals, regió perineal i perianal i arèoles mamàries).
secreció eccrina Secreció cel·lular en la qual el citoplasma no perd substància en l’acte d’eliminació del producte. Es diu especialment de la secreció de les glàndules sudorípares eccrines (superfície corporal, sobretot els palmells de les mans, les glàndules dels peus, el front i les aixelles).

glàndula anacrina Glàndula exocrina

glàndula apocrina Cadascuna de les glàndules sudorípares especialitzades, situades preferentment en determinades zones del cos com són l’aixella, l’anus, el perineu i l’engonal; llur secreció comença a partir de la pubertat.

glàndula eccrina Cadascuna de les glàndules sudorípares que, distribuïdes per gairebé la totalitat de la superfície del cos, promouen el refredament per mitjà de l’evaporació de llur secreció.

glàndula exocrina: La que elimina la seva secreció per mitjà de conductes excretors, que s’obren en una superfície interna o externa de l’organisme. També són anomenades glàndules de secreció externa, glàndules obertes o anacrines.  

glàndula endocrina Òrgan que secreta substàncies específiques anomenades hormones, que són emeses directament cap a la circulació sanguínia i que influeixen en el metabolisme i altres funcions orgàniques. Aquest tipus de glàndula no té conductes excretors. També és anomenada glàndula de secreció interna, incretora, tancada, apòrica o vascular sanguínia.

glàndula heterocrina Glàndula seromucosa

glàndula holocrina Glàndula la secreció de la qual conté cèl·lules senceres, despreses de la pròpia glàndula. Són glàndules holocrines les sebàcies, per exemple. 201 glàndula de secreció externa Glàndula exocrina.

glàndula merocrina La que elabora la secreció sense destrucció o minva de la integritat de les seves cèl·lules, per oposició a glàndula holocrina.

A la Wikipedia trobem, per a l’anglès, autocrine, paracrine, intracrine, juntament amb endocrine:

Autocrine signaling is a form of signalling in which a cell secretes a hormone, or chemical messenger (called the autocrine agent) that binds to autocrine receptors on the same cell type, leading to changes in the cells. This can be contrasted with paracrine signaling, intracrine signalling, or classical endocrine signaling.

En cap cas s’ha documentat la forma pancrí, que podria ser un error de transcripció per paracrí.

Context

Sistema endocrí. Altres hormones i reguladors autocrins i pancrins paracrins.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS