mix energètic 

Altres

L’expressió mix energètic és una traducció del terme anglès energy mix, que trobem definit en diferents fonts en els termes següents:

The combination of sources used to provide energy at any given time and place. Energy sources include coal, oil, gas, water (hydro), uranium (nuclear), wind, sunlight, geothermal and others.

The distribution of different energy sources within the total suppl.

Sembla que es tracta d’una construcció paral·lela a —i per imitació de— marketing mix, adaptada gràficament al català amb el mateix ordre sintàctic que l’anglès, com es pot veure al Cercaterm (procedència Neoloteca):

ca  màrqueting mix, m
es  marketing mix
fr  marchéage
fr  marketing mix
en  marketing mix

Definicions
ca: Combinació dels instruments bàsics del màrqueting, especialment el producte, el preu, la distribució i la comunicació, amb la finalitat d’assolir els objectius previstos.

En el cas de l’expressió energy mix no sembla adequada una traducció del tipus energia mix, que no es troba documentada enlloc. La forma més documentada en català i en castellà és el calc mix energètic (mix energético), que sembla una forma poc satisfactòria. Una alternativa a aquest calc és l’expressió combinación energética o combinación de fuentes de energía (o alguna altra variant) trobada en diverses traduccions de documents de la Unió Europea en textos anglès-castellà alineats (EUR-Lex), diccionaris bilingües especialitzats i altres textos. Vegem-ne alguns exemples:

 3.1.1. The Commission proposal for the taxation of energy products makes it more difficult to maintain the energy mix in the European Community that is increasingly vital in view of the permanent risk of an oil crisis... 3.1.1. La propuesta de la Comisión de imposición de los productos energéticos hace más difícil mantener la diversificación del abastecimiento de energía en la Comunidad Europea, cada vez más vital teniendo en cuenta las continuas crisis del petróleo. [EUR-Lex]

Como los combustibles fósiles siguen siendo una parte importante de la combinación de fuentes de energía en la UE y en el mundo, las estrategias para luchar contra el cambio climático tienen que incluir soluciones para la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles con una reducción radical de la presencia de carbono... As fossil fuels remain important parts of the EU and global energy mix, strategies for addressing climate change must include solutions for power generation from fossil fuels with radically reduced carbon footprint...[EUR-Lex]

combinación energética
ES: combinación energética, combinación de fuentes de energía
EN: energy mix
Definition ES: Indica, habitualmente, el conjunto de fuentes de energía, primarias y secundarias, que tienen más peso en el balance energético de un país. También se utiliza para referirse a la combinación de fuentes secundarias utilizadas para producir electricidad en un determinado país.
Definition EN: The proportional relationship between all used energy sources. [Electronics dictionary Spanish-English]

A semejanza de su aplicación en marketing, se habla de «energy mix» para referirse a lo que llanamente puede traducirse por combinación de energías.

Hay que debatir también la composición de la combinación energética -"energy mix"-, asunto muy sensible que también está en el corazón de las soberanías nacionales.

Esta medida diversificará la combinación de energía de Georgia expandiendo la ... "This measure will diversify Georgia’s energy mix by expanding nuclear ...

En francès sembla que la forma equivalent més usada és bouquet énergétique, que no és fàcilment traslladable al català, ja que en francès bouquet és un mot molt polisèmic i amb molts usos figurats.

D’acord amb aquestes dades, adaptar la proposta castellana al català sembla la via més simple. Així, paral·lelament al castellà, podem parlar de combinació energètica o de combinació de fonts d’energia.

Context

El futur mix energètic La futura combinació energètica a la Unió Europea.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS