fungívor 

Ciències de la vida i la salut

El mot fungívor és una formació correcta a partir de la forma prefixada fungi-, que trobem documentada en el GDLC:

fungi-

Forma prefixada del mot llatí fungus, que significa ‘fong’. Ex: fungicida, fungiforme.

i la forma sufixada -vor:

-vor -vora

Forma sufixada del mot llatí vorare ‘devorar’, que significa ‘que s’alimenta habitualment de la cosa designada pel primitiu’. Ex: carnívor, herbívor.

El significat és fàcilment deduïble dels formants: ‘que menja fongs’. No obstant això, no és un terme gaire documentat. No s’ha trobat en cap obra lexicogràfica catalana ni en cap document disponible a Internet. Sí que s’han trobat algunes ocurrències de la forma castellana fungívoro i de la forma anglesa fungivorous o fungivore.

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS