enginyeril 

Química

L’adjectiu enginyeril és un calc no acceptat del castellà ingenieril. No hi ha, però, una forma substitutòria única; cal estudiar-ne el context cas per cas. Però habitualment i en els contextos d’aquesta consulta, una forma possible i documentada és substituir l’adjectiu enginyeril pel sintagma preposicional d’enginyeria:

El valor de n es defineix a partir de la llei de Hollomon: σ=K εn, on σ és la tensió vertadera i ε la deformació vertadera (ε=ln(1+e), sent e la deformació d’enginyeria). [http://www.ctm.upc.es/news/article_ICT.pdf]

Tema 1 (3 hores). Introducció a la Ciència i Tecnologia dels Materials. Tipus de sòlids. Propietats
generals segons el tipus d’enllaç. Materials d’enginyeria: Metalls. Polímers. Ceràmiques.
Semiconductors. Materials Compostos. [http://nash.upc.es/html/infoacademica/plansestudi/EA2004/assig/30009.pdf]

Context

Materials enginyerils d’enginyeria

tensió i deformació enginyeril d’enginyeria i real

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS