avaluació sumativa 

Pedagogia i ensenyament

Tot i que l’adjectiu sumatiu -iva és un derivat possible en català, cal tenir en compte que ja existeix l’adjectiu sumatori -òria, i que la forma sumatiu -iva és probablement una influència de l’anglès summative. Per tant, en català, és preferible usar la forma amb el prefix -ori.

Context

L’avaluació és fonamentalment del producte. La major part és sumativa sumatòria encara que hi ha una part formativa perquè alguns dels exercicis es tornen corregits i es comenten alguns resultats a classe.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS