DNA barcoding 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb la definició que trobem a la Wikipedia, DNA barcoding és un mètode taxonòmic que utilitza un petit marcador genètic del DNA mitocondrial d’un organisme per identificar l’espècie a la qual pertany. El nom de DNA barcoding, referit al mètode, o DNA barcode, referit al codi obtingut en cada cas, és una metàfora del codi de barres que serveix per identificar productes, per la similitud en la representació de la informació obtinguda de l’anàlisi del DNA, com es pot veure en la figura següent:

Segons el context, aquesta expressió es pot traduir per codi de barres genètic o codi de barres de DNA, o bé per codificació de barres genètica o de DNA

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS