escòpic 

Altres

Els diccionaris catalans de referència no recullen un adjectiu escòpic, sinó únicament el formant -scopi o -scòpia, que forma mots compostos com ara microscopi o radioscòpia i les formes adjectives corresponents amb la terminació -scòpic (microscòpic, radioscòpic). Aquest formant prové del mot grec skopéo ‘mirar’. Si, per necessitats denominatives noves, cal habilitar el mot grec al català amb un ús independent —no pas com a forma sufixada—, aleshores cal afegir una e epentètica davant de la s líquida inicial, d’on obtindrem l’adjectiu escòpic com a mot independent, tal com s’ha fet per al castellà (escópico) en el context de la consulta.

Context

El concepto de régimen escópico Jay lo toma prestado de Christian Metz para conceptualizar determinaciones culturales, modos de mirar, gramáticas de la mirada que presuponen que algo tan natural como la mirada no es un proceso inocente y lleva consigo patrones culturales predeterminados.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS