antibiòtic aminòsid 

Ciències de la vida i la salut

La forma aminòsid sembla que és un abreujament d’aminoglicòsid (o aminoglucòsid). Aquesta forma abreujada es troba especialment documentada en francès (aminoside), encara que també se’n troben ocurrències en anglès (aminoside) o en castellà (aminósido).

Quant a la bondat de la forma abreujada aminòsid, cal dir que és una formació per truncació. Des d’un punt de vista lingüístic és una formació possible en català. Ara bé, des d’un punt de vista científic les formes abreujades poden ser confusionàries i hi ha normes internacionals en determinats àmbits de coneixement que no en recomanen l’ús. 

El problema important se’ns planteja, però, en el cas que es vulgui restablir la forma completa, ja que hi ha una vacil·lació important entre els formants glico- i gluco-. L’etimologia d’aquests dos formants és la mateixa, però s’hi ha arribat per camins diferents: la forma gluco- ens ha arribat per via del francès, llengua que posteriorment va adoptar també la forma glyco-. La introducció de la forma glico- en català o en castellà ha estat posterior a la introducció de la forma gluco- i quan aquest formant ja havia produït molts compostos. L’anglès també disposa de totes dues formes, però el formant gluco- és menys productiu i més restringit conceptualment. Així, doncs, la vitalitat i la distribució conceptual dels formants glico- i gluco- en anglès, francès, castellà o català, no és pas equivalent. Com que l’anglès és actualment la llengua de comunicació científica principal en molts camps del coneixement, la resta de llengües han intentat fer correspondre la distribució d’aquests dos formants a la de l’anglès atribuint-los el mateix significat. Això ha produït força dificultats pràctiques, ja que en molts casos topa amb la tradició pròpia. Tot això es pot trobar molt ben explicat per al castellà a NAVARRO2.

Si ens fixem en les definicions i entrades dels diccionaris catalans, la tendència és la de fer correspondre els mots formats amb glico- o gluco- d’acord amb la distribució que presenten en anglès i d’acord amb el criteri que glico- és la forma prefixada dels sucres en general i gluco- la forma prefixada de la glucosa. Així, al DEM la forma preferent és aminoglicòsid:

aminoglicòsid m

Nom genèric d’un grup d’antibiòtics naturals i semisintètics aïllats de soques d’estreptomices i micromonòspores, que tenen acció bactericida, degut al fet que actuen sobre els ribosomes dels bacteris inhibint la síntesi proteica. Són actius sobretot contra els gèrmens gramnegatius. Els més importants són: l’estreptomicina, la gentamicina, la tobramicina, la kanamicina, l’amikacina i la neomicina.

aminoglucòsid m Aminoglicòsid.

Al GDLC i a l’Enciclopèdia només es recull la forma aminoglicòsid.

En el Cercaterm hi ha una fitxa amb el terme aminoglucòsid (encara que no presenta font de procedència) i que aviat serà esmenada per aminoglicòsid, d’acord amb la resposta rebuda del TERMCAT:

La forma adequada en català és aminoglicòsid. Esmenarem la fitxa del Cercaterm tan aviat com sigui possible.
El criteri establert proposa utilitzar la forma glico- quan el concepte faci referència al sucre, és a dir als glúcids en general, o quan no sigui evident la seva referència exclusiva a la glucosa. La forma gluco-, en canvi, s’utilitzarà quan el concepte faci referència específica a la glucosa.

Finalment, cal tenir en compte que l’expressió antibiòtic aminòsid presenta una certa anomalia formal, probablement perque és un calc de l’anglès (aminoside antibiotic), ja que aminòsid no és un adjectiu sinó un nom. La forma adjectiva hauria de ser aminosídic o bé aminoglicosídic, formes adjectives que també trobem per a l’anglès. L’adjectiu aminoglicosídic referit als antibiòtics el trobem per exemple en la definició del DEM d’estreptomicina.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

NAVARRO2: Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS