mecanístic 

Química

L’adjectiu mecanístic no està recollit en cap obra lexicogràfica de referència per al català o per al castellà. Probablement es tracta d’un calc de l’adjectiu anglès mechanistic, que equival a mecanicista o a mecànic, segons si fa referència al mecanicisme o bé a les màquines i, per extensió, els mecanismes, respectivament.  

En el context actual, on sembla que es parla del mecanisme d’una reacció, l’adjectiu corresponent hauria de ser mecànic i no pas mecanístic, tal com trobem en el fragment següent de l’entrada reacció de substitució de l’Enciclopèdia:

Des d’un punt de vista mecànic, la reacció transcorre amb atac inicial de l’espècie electròfila sobre l’anell aromàtic amb formació d’un complex σ, conegut com a intermedi de Wheland, amb pèrdua parcial del caràcter aromàtic, i continua amb eliminació d’un protó del carboni sobre el qual s’ha produït l’atac, amb recuperació de l’aromaticitat

Hi ha contextos en què no convé, però, substituir mecanístic per mecànic, ja que pot induir a una interpretació errònia. En trobem un exemple en el context següent:

Ser capaç de completar seqüències sintètiques incompletes afegint els reactius i els intermediaris sintètics necessaris, i justificar mecanísticament alguna de les transformacions o selectivitats implicades en alguna de les etapes sintètiques.

En aquest cas, si posem «justificar mecànicament» pot fer pensar que es tracta de fer una justificació mecànica, poc meditada, i no pas una justificació basada en el mecanisme de reacció o en la seva mecànica. Per això, en aquest cas i per tal d’evitar l’adjectiu mecanístic (o el derivat mecanísticament) és pot recórrer a una solució com la que trobem a l’Enciclopèdia i posar-hi «justificar des d’un punt de vista mecànic».

Context

Bioquímica (tindran un coneixement més profund dels aspectes mecanístics mecànics de les reaccions dels compostos orgànics)

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS