haplobiòntic o haplobiont 

Ciències de la vida i la salut

La forma recollida al GDLC o a l’Enciclopèdia és haplont, en paral·lel amb diplont (i també secundàriament diplobiont) i en correspondència amb les formes angleses haplont, diplont, etc. L’adjectiu corresponent és haploide (en anglès, haploid).

haplont: m 1 BOT Organisme en el cicle vital del qual la meiosi es produeix a la primera divisió del zigot, de manera que aquest és l’única cèl·lula diploide. 2 GEN Organisme compost per cèl·lules haploides.
 
haploide: adj i m GEN 1 Dit de l’organisme o de la cèl·lula que posseeix una dotació cromosòmica formada per una sola sèrie (n) de cromosomes. 2 fase haploide Fase de la vida d’un individu en la qual posseeix una sola sèrie (n) de cromosomes. 3 nombre haploide Nombre de cromosomes (n) d’una dotació cromosòmica haploide.

Per tant, en el context que ara ens ocupa, sembla que la forma més apropiada hauria de ser haploide.

Context

espècies haplobiòntiques haploides

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS