background genètic 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió anglesa genetic background pot tenir significats lleugerament diferents segons el context. Probablement per la impossibilitat de trobar una equivalència única, l’anglicisme background es manté en molts dels textos en català o en castellà. S’han trobat, però, força casos d’articles amb resum bilingüe en els quals es fa correspondre l’expressió anglesa genetic background amb l’expressió factors genètics (per oposició als factors ambientals).

També s’ha trobat algun cas en què genetic background es tradueix per l’expressió fons genètic, però aquesta expressió no sembla gaire afortunada i només s’explica si es té en compte que en altres contextos el mot background es tradueix per fons (radiació de fons = background radiation). 

Context

Animals genèticament predisposats a malalties autoimmunitàries. Influència del background genètic dels factors genètics. Models d’inducció d’autoimmunitat. Irradiació i reconstitució limfocitària. Models en teràpia gènica. Estimulació ex vivo i transferència limfocitària: aplicabilitat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS