tripan o tripà 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb la informació obtinguda en algunes fonts lexicogràfiques angleses, l’etimologia de l’element trypan del terme anglès trypan blue, és trypanocide (en català, tripanocida o tripanosomicida), que és un medicament per matar tripanosomes:

trypan blue: a dye obtained from tolidine that is absorbed by the macrophages of the reticuloendothelial system and is therefore used for staining cells in biological research. (So called because it is trypano-cidal: see trypanosome, -cide) 

Trypan blue is derived from toluidine, that is, any of several isomeric bases, C14H16N2, derived from toluene. Trypan blue is so-called because it can kill trypanosomes, the parasites that cause sleeping sickness. An analog of trypan blue, suramin is used pharmacologically against trypanosomiasis. Trypan blue is also known as diamine blue and Niagara blue. Trypan red and Trypan blue were first synthesized by the German scientist Paul Ehrlich in 1904.

Així doncs, la forma anglesa trypan és un modificador que prové d’un formant trypan- o trypano- del gr. trypanon ‘barrina’, que en aquest cas és més aviat una truncació del mot trypanosome (en català, tripanosoma). Els tripanosomes reben aquest nom per la manera com es mouen, tal com s’explica a la Wikipedia:

Trypanosoma are of the class kinetoplastida, a monophyletic group of unicellular parasitic protozoa. The name is derived from the Greek trypano (borer) and soma (body) because of their corkscrew-like motion. Trypanosomes infect a variety of hosts and cause various disease, including the fatal disease sleeping sickness in humans.

El terme anglès trypan blue, de formació tan peculiar, s’ha traduït a altres llengües amb més o menys encert. El DEM recull la forma blau tripan, que sembla força encertada atès que tripan funciona com una mena d’adjectiu sense ser-ho ben bé, ja que es tracta d’una forma prefixada obtinguda per truncació del mot tripanosoma o tripanosomicida. Es podria haver proposat la forma tripà, que sembla morfològicament més ben adaptada, però com es tracta d’una forma prefixada, encara que faci la funció sintàctica d’adjectiu, és preferible mantenir de la n final. En castellà, el VCT fa la mateixa proposta: azul tripán.

Ara bé, fora dels diccionaris, és habitual trobar usades les formes blau de tripà o blau de tripan (en castellà, azul de tripano o azul de tripán), que s’expliquen per analogia amb termes similars, com ara blau de metilè o blau de bromofenol. En el cas que ens ocupa aquesta construcció no és correcta, ja que, a diferència del metilè o el bromofenol, el tripà (o tripan) no és cap producte. 

Context

Substàncies tòxiques. Es recomana una especial precaució durant la manipulació de les solucions següents: paraformaldehid, blau de tripà tripan, bis-benzimida, colquicina, citocalasina i estaurosporina.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

VCT: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vocabulario científico y técnico. Madrid: Espasa Calpe, 1996.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS