programes de doctorat 

Estil i convencions

Les denominacions dels programes de doctorat s’escriuen en rodona i amb majúscula inicial de tots els components (substantius i adjectius).

La Universitat ofereix enguany el programa de doctorat de Dret i Ciència Política.
Cursa el programa de doctorat d’Informació i Documentació en la Societat del Coneixement.

Poden haver-se de citar també les àrees de coneixement en les quals s’emmarquen i, fins i tot, les línies de recerca que s’hi desenvolupen. En aquest cas, les àrees de coneixement s’escriuen amb majúscula inicial de substantius i adjectius, mentre que les línies de recerca es consignen en majúscula inicial absoluta, és a dir, de la primera paraula.

Són matèries pròpies de l’àrea de coneixement de Filosofia del Dret.
Una de les línies de recerca actives dins el programa és Patrimoni documental.

Aquestes denominacions, de la mateixa manera que els noms d’assignatures, d’estudis o d’especialitats, es tradueixen sempre que sigui possible, independentment de la llengua en què s’imparteixen:

el programa de doctorat d’Economia Política de la Universitat de Princeton, doctorada a Florència en Lingüística Sincrònica i Diacrònica

l’assignatura de Música de Cambra de la Universitat de Yale, el grau de Ciències Polítiques de la Universitat Jean Moulin de Lió, el màster de Bioquímica Clínica de la Universitat de Mont-real, el postgrau de Gestió Cultural de la Universitat de Granada; l’especialitat de Química Industrial dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial de la Universitat de Santiago de Compostel·la; etc.

Pel que fa als noms de les tesis, cal de tenir en compte que es tracta de títols de documents publicats. En aquest cas, s’escriu la denominació en la llengua original (pot ser que en tingui més d’una), en cursiva i amb majúscula inicial de la primera paraula (i de tots els noms propis que contingui).

Ja ha defensat la tesi Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques d’institucions públiques d’educació superior.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS