mediar, mediat 

Altres

Els diccionaris catalans no recullen el verb mediar. Però recullen l’adjectiu mediat (fem. mediata), del llatí tardà mediatus, i els substantius mediador -a i mediació, que expliquen etimològicament com a derivats del llatí (mediator i mediatio, respectivament) introduïts al català fa segles. L’existència d’aquests derivats, però, fa possible la derivació inversa del verb inexistent mediar, que es pot fer necessari en alguns contextos, com ara el que apareix en un titular de l’Avui del dia 4 de febrer de 2010:

«Els jihadistes recorren a la gent gran de la regió del Sàhara per mediar en l’alliberament d’ostatges.»

Òbviament, es podria evitar el verb mediar recorrent a una locució com ara «recorren a la gent gran de la regió perquè facin de mediadors en l’alliberament d’ostatges», però també es pot justificar la necessitat del verb que completa la sèrie derivativa. 

Cal tenir present també l’existència del verb mitjançar, que prové del participi de present del verb llatí mediare, i que semànticament ocupa el lloc del verb mediar que els diccionaris no recullen:

mitjançar
[s. XIV; d’un ll. *mediantiare ‘estar enmig’, der. de *medians, -ntis, participi pres. de mediare, íd.]
v intr Intercedir, servir de mitjancer o intermediari. Vaig haver de mitjançar entre les parts.

Però aquesta forma, que ja té els seus derivats mitjancer i mitjanceria, sembla més apropiada en usos poc formals o poc tècnics, potser perquè està connotada en usos molt populars. 

Tinguem present que alguns manuals d’ús rebutgen el verb mediar perquè el consideren un castellanisme (Servei Lingüístic de la UOC, Vocabulari de barbarismes de la Generalitat Valenciana, etc.). Però hi ha casos en què, més que un castellanisme, és un calc de l’anglès. Tal com diu Navarro, el verb anglès mediate «se utilitza mucho más en los textos científicos escritos en inglés que ‘mediar’ en los españoles. En muchos casos puede traducirse por ‘intervenir’, ‘participar’, ‘actuar como mediador’ u otras posibilidades de traducción; cell-mediated immunity (immunidad celular), centrally mediated (de origen central)».

En casos com els següents, en què l’ús del verb mediar en la seva forma de participi s’explica per la influència de l’anglès, és preferible optar per altres solucions més naturals i també més entenedores que no impliquen ni el verb mediar ni cap dels seus derivats: 

L’alliberament de gastrina pot ser mediat causat/produït per un neuropèptid.

Hipersensibilitat mediada produïda per immunocomplexos.

Comunicació mediada/mitjaçada per per / per mitjà de l’ / mitjançant l’ordinador 

En aquest darrer exemple, del terme anglès computer-mediated comunication (CMC), s’ha trobat força usada a Internet la forma comunicació mediatitzada per ordinador, que presenta el problema assenyalat per Navarro (tot i el canvi de mediar per mediatitzar).

Entorns d’ensenyament i aprenentatge mediats per amb tecnologies digitals

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS