gen major 

Ciències de la vida i la salut

La denominació gen major és un calc de l’anglès major gene:

Major gene: A gene that is necessary and sufficient by itself to cause a condition. For example, the APC gene is a major gene for colorectal cancer.

L’adjectiu anglès major té mé significats que el català major o el castellà mayor. Ja ho fa notar Navarro al seu diccionari:

«El adjectivo inglés major puede corresponder a ‘mayor’ en español (p. ej.: major depression es ‘depresión mayor’, y major surgery es ‘cirugía mayor’), pero en la mayor parte de los casos no se usa en el sentido habitual que tiene ‘mayor’ en español (larger, greater, bigger), sino en el de ‘principal’, ‘significativo’, ‘importante’, ‘grave’ o ‘serio’. [...] major gene (gen principal) [...]»

Altres exemples similars que es poden trobar al Cercaterm són complex d’histocompatibilitat principal (major histocompatibility complex) i connector principal (major connector).

En català, els usos de l’adjectiu major en el sentit de ‘principal’ queden aparentment circumscrits a elements arquitecturals o urbanístics: portal major, altar major, carrer major, plaça major i també pal major o pal mestre (d’una embarcació).

Context

Per a sorpresa de tothom, un sol gen major principal regulador del desenvolupament (Pax6) és capaç d’induir tota una cascada de gens, uns 2.000, necessaris per a la morfogènesi de l’ull, cosa que origina un ull compost complet i funcional a les antenes, les ales o les potes de la mosca.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS