acadèmicodocent? 

Altres

La forma correcta és academicodocent, tot junt i sense accent. Aquest tipus de compost a la manera culta, amb vocal d’enllaç o, s’escriu sense guionet, tal com es pot veure  en el document normatiu «L’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per prefixació». Quant a l’accent, en els compostos sense guionet, només pot dur accent el segon component (en aquest cas docent) si li correspon (veg. l’apartat «L’accent gràfic» de la Gràmàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS