temps early i last 

Economia i empresa

Les expressions temps early i temps last, semiadaptacions dels termes anglesos early time i last time, que trobem usades en contextos relacionats amb l’organització temporal de projectes o activitats, fan referència, respectivament, al moment més proper en què pot estar acomplerta una etapa i el moment més llunyà en què hauria d’estar acomplerta aquesta etapa. Vegem-ho en la definició següent:

El tiempo early ( TE ) de una etapa es el tiempo mínimo necesario para alcanzar dicha etapa, es decir, es la fecha o momento (contado desde el inicio del proyecto) en que todas las actividades que terminan en dicha etapa han sido finalizadas. Teniendo en cuenta el principio fundamental del método PERT, el tiempo early representa la fecha más temprana en que pueden iniciarse las actividades que parten de una determinada etapa. El cálculo de este tiempo se realiza de la siguiente forma: Para todas las actividades que terminan en la etapa j, el T( j ) de dicha etapa será la mayor de las sumas T( i ) + t( i, j ).

El tiempo last de una etapa ( TL ) es la fecha máxima o más tardía en la cual dicha etapa debe ser alcanzada para que el proyecto pueda ser concluido en el plazo fijado. Este plazo viene determinado por el tiempo early de la última etapa del proyecto. Si alguna actividad que finaliza en una etapa se termina después del tiempo last de dicha etapa, el proyecto entero se retrasará en la misma cuantía. Para el cálculo de los tiempos last de las etapas de un proyecto se comienza por la última etapa del mismo; en esta última etapa, el tiempo last coincide con el tiempo early. El cálculo se realizaría de la siguiente forma: Para todas las actividades que comienzan o parten de la etapa i, el TL ( i ) de dicha etapa será igual a la menor de las diferencias TL ( j ) - te ( i, j ).

En algun altre context trobem la forma castellana explicativa lo más pronto posible per a tiempo early i lo más tarde permisible per a tiempo last

Cal tenir en compte que es tracta de conceptes precisos, associats a unes fórmules matemàtiques que permeten calcular aquests dos temps. Això es pot veure en el document Problema PERT, en què es reprodueix un exercici pràctic de càlcul de temps early i temps last per al desenvolupament d’una activitat complexa.

Intuïtivament sembla factible fer correspondre les expressions angleses early time i last time amb les expressions catalanes termini mínim i termini màxim, o bé temps mínim i temps màxim. Però no s’han trobat exemples d’adaptació d’aquests termes anglesos al català o a altres llengües properes, com ara el castellà o el francès. Per tant, convé parlar-ne amb l’autor del text abans de substituir el manlleu o afegir-hi la forma catalana proposada com a alternativa.

Context

Durada de les activitats. Temps early i last.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS