abdominal hipopressiu o hipopressor 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu hipopressiu o hipopressor està format de manera similar als adjectius depressiu/depressor, compressiu/compressor, opressiu/opressor, repressiu/repressor i supressiu/suspressor:

compressiu adj. [LC] Que exerceix una compressió. Aparell compressiu. Força compressiva.
 
compressor adj. [LC] Que comprimeix. Múscul compressor. Cilindre compressor.
m. [LC] [MD] Instrument de cirurgia que serveix per a comprimir una artèria o un altre òrgan.
m. [LC] [EI] Màquina compressora.
 
depressiu   adj. [LC] [MD] [PS] Que deprimeix. Paraules depressives.
adj. [MD] Relatiu o pertanyent a la depressió.
adj. i m. i f. [MD] [PS] Que pateix o té tendència a patir de depressions. Un malalt depressiu.

depressor   adj. [LC] [MD] Que deprimeix o abaixa. Múscul depressor

m. [MD] Medicament que disminueix les funcions del sistema nerviós central.

opressiu adj. [LC] Que oprimeix. Lleis opressives. Taxes opressives. Calor opressiva.

opressor adj. i m. i f. [LC] Que actua d’una manera tirànica, que limita la llibertat. Un govern opressor. Els opressors de la humanitat.

repressiu adj. [LC] [DE] Que serveix per a reprimir, fet per a reprimir. Lleis repressives.

repressor adj. i m. i f. [LC] Que reprimeix.

supressiu adj. [LC] Que tendeix a suprimir.

supressor   adj. [LC] Que suprimeix.
m. [EL] Reixa auxiliar de les que hi ha en certs tubs electrònics. 
[EL] supressor de soroll Sistema dissenyat per minimitzar el soroll produït per les cintes magnètiques, les bandes sonores, els fonocaptors, els equips de radiodifusió, etc.

Les diferències de significat entre els derivats en -iu o en -or són principalment degudes a l’ús, més que no pas atribuïbles al sufix. Si ens fixem en els usos detectats a Internet per a hipopressiu i per a hipopressor, veurem que la segona forma és inexistent, mentre que la primera s’usa abastament, justament en els contextos relacionats amb exercicis gimnàstics en què intervenen els abdominals. Per tant, la forma correcta en aquest context és hipopressiu.

Context

El títol de la taula rodona serà: «L’entrenament de la musculatura abdominal». La idea és que hi hagi 4 ponents, cada un especialista en el seu mètode d’entrenament (actiu, passiu, hipopressiu i isomètric).

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS