plantes poiquilohidres 

Ciències de la vida i la salut

El mot poiquilohidre és un compost culte constituït pels elements poiquilo-, del grec poikilos ‘variat’, i -hidre, del grec hydor ‘aigua’.  El formant poiquilo- presenta l’anomalia de no haver estat adaptat el català a partir de la forma grega llatinitzada, que és la manera en què cal adaptar els formants grecs al català. La forma adaptada al català amb llatinització prèvia és pecilo-, formant que trobem recollit al DIEC i a altres obres lexicogràfiques:

pecilo-

[LC] Forma prefixada del mot gr. poikílos, ‘variat’. Ex.: pecilogònia.

Els diccionaris, però, també presenten alguns mots amb la variant no llatinitzada poiquilo-. En el mateix DIEC hi ha l’entrada:

poiquiloterm -a

adj. i m. [BI] [ZOA] Peciloterm.

I en el GDLC també es fa constar el formant poiquilo-:

poiquilo-
 
Forma prefixada del mot grec poikílos, que significa ‘variat’. Ex.: poiquilòcit, poiquilodèrmia.

 A l’Enciclopèdia hi ha totes dues formes com a sinònimes: 

poiquilohidre

Dit de l’organisme amb adaptacions que li faciliten la supervivència en un medi en què la disponibilitat d’aigua és massa fluctuant per a garantir el manteniment d’una columna contínua d’aigua des del sòl...

pecilohidre -a

Poiquilohidre.

 Pel que fa a la forma sufixada -hidre, el GDLC la té recollida com a formant d’altres mots amb funció adjectiva:

-hidre -hidra
 
Forma sufixada del mot grec hýdōr, que significa ‘aigua’. Ex.: anhidre.

Atès que totes les obres lexicogràfiques catalanes recullen mots amb la variant poiquilo- (fins i tot el DIEC), és preferible deixar la forma poiquilohidre, tal com apareix al text, malgrat que la forma més correcta és pecilohidre -a.

Context

2. Plantes poiquilohidres. Poiquilohídria versus homeohídria.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS