miokinètic? 

Pedagogia i ensenyament

Terme compost format per mio-, del grec mỹs, myós, que significa ‘múscul’, i -cinètic, forma adjectiva derivada de -cinesi, del grec kínēsis, -eōs, ‘moviment’. La forma catalana correcta és miocinètic per a l’adjectiu i miocinesi per al substantiu. La forma amb k és un calc de l’anglès, que no té tendència a llatinitzar el mots presos del grec, tal com cal fer en català i en castellà. L’adjectiu anglès miokinetic el trobem documentat amb el significat que és esperable de l’etimologia:

myokinetic (mi″o-kĭ-net´ik)   pertaining to the motion or kinetic function of muscle, as contrasted with the myotonic or tonic function. [Dorland’s Medical Dictionary for Healthcare Consumers]

Per a més informació sobre els compostos grecs, veg. el document del Termcat Formació de termes amb elements cultes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS