entregable 

Economia i empresa

En l’àmbit de gestió de projectes, el terme entregable és un calc del terme anglès deliverable, que trobem definit a la Wikipedia i que fa referència a qualsevol resultat d’un projecte que ha de ser lliurat o entregat:

Deliverable is a term used in project management to describe a tangible or intangible object produced as a result of the project that is intended to be delivered to a customer (either internal or external). A deliverable could be a report, a document, a server upgrade or any other building block of an overall project[1]. The word is considered corporate jargon. [fragment de la Wikipedia] 

En francès, tant a la Wikipedia com al Termium trobem el terme livrable. Per al castellà, es troba força documentat l’equivalent producto, juntament amb el calc entregable:

deliverable (n.) = producto final, deliverable

Ex: The main deliverable of this project will be the final report = El principal producto de este proyecto será el informe final. 

Per al català, el Cercaterm recull la fitxa següent (sense indicació de font de procedència) amb la proposta lliurable:

ca  lliurable, m
es  entregable
fr  bien livrable
fr  livrable
fr  produit à livrer
fr  produit livrable
en  deliverable

Definicions
ca: Resultat obtingut en el marc d’un projecte que es materialitza en un producte o activitat determinada.

Notes
ca: Usat generalment en plural.

La forma catalana lliurable (sinònim d’entregable), tot i ser un calc de l’anglès deliverable, és un derivat català possible si les necessitats comunicatives especialitzades el fan necessari. Es tracta de la substantivació de l’adjectiu en -ble derivat del verb corresponent, procés de formació de substantius que ja trobem en altres exemples documentats al DIEC, com ara col·leccionable, comestible, descapotable, imperdible, impermeable, injectable, retallable.

El fet que el DIEC admeti també el verb entregar com a sinònim de lliurar, fa que sigui igualment admissible un derivat entregable. Val a dir, però, que la forma lliurable és més freqüent com a substantiu i la trobem en fonts més fiables.

Context

Calendari: conté les reunions, els congressos, les dates inicials i finals dels paquets de treball i de les tasques, les fites i els lliurables que afecten l’usuari.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS