patents llicenciades? 

Altres

Darrerament es fa un ús del verb llicenciar que no es correspon amb el tradicional ni amb el que recullen els diccionaris. Es tracta dels casos en què el verb llicenciar es fa equivaldre a ‘concedir’ o ‘atorgar un permís o llicència’, calcant les estructures angleses del tipus: patent licensing, license your patent, etc. Així, ens trobem amb construccions com llicenciar patents, patents llicenciades, empreses que llicencien patents, etc. Són formes que no estan previstes i que, atès el significat i el règim sintàctic del verb català llicenciar, es tornen incomprensibles (si no se sap d’entrada el que es vol dir). 

En primer lloc cal aclarir que les patents són el dret concedit a una persona (l’inventor) per a l’explotació en exclusiva d’un invent. Aquestes patents poden ser cedides o bé concedides mitjançant llicència a altres perquè en facin l’explotació comercial. Així el propietari d’una patent pot optar per cedir una patent, és a dir, vendre-la o transferir-la, o bé concedir-ne els drets d’explotació mitjançant una llicència, és a dir, un contracte que estableix els termes en què es fa aquesta concessió.  

Fixem-nos que les bones traduccions de pàgines originàriament en anglès no cauen en l’error de fer aquest ús incorrecte del verb català llicenciar o del verb castellà licenciar:

Uns quants exemples els trobem en el web de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, on trobem els textos paral·lels en anglès i en castellà següents:

What is licensing?

Què se entiende por conceder en licencia una patente?

loss of the licensed rights pérdida de los derechos que confiere la licencia
licensed contract contrato de licencia
raising investment capital in the pre listing stage is perceived by capital raising professionals to be more easily done when the start up company owns its major asset, namely the patent, rather than just has licensed rights to it

la movilización de capital riesgo antes de la cotización en bolsa es considerada más fácil por los profesionales de movilización de capital cuando la nueva empresa de base tecnológica es propietaria de su activo principal, o sea la patente, que cuando posee únicamente la licencia de explotación

Given that the start up company will typically develop new patents as its own asset, there is also a negative perception where the start up company’s patent is partly licensed in from the individual, university, research institute or government laboratory, and partly owned by the start up company.

Dado que la nueva empresa de base tecnológica podría crear nuevas patentes como activo propio, cuando la patente de la nueva empresa de base tecnológica se obtiene en parte mediante una licencia concedida por un particular, una universidad, un instituto de investigación o un laboratorio del Estado, y que, por lo tanto, la patente es solamente en parte propiedad de esa empresa, podría dar lugar a que la empresa sea percibida de forma negativa.

There is a more positive perception when all the patent is owned, instead of it being in part owned and in part licensed.

La empresa es percibida más favorablemente cuando es propietaria de todas sus patentes y no cuando es propietaria de algunas y titular de licencia, de otras.

Sales targets require a licensee to achieve minimum sales of products and services by which the licensed patent is exploited.

Esos objetivos requieren que el titular de la licencia obtenga un volumen mínimo de ventas de los productos y los servicios que se derivan de la explotación de la patente.

Un altre exemple és la redacció del text sobre els beneficis de protegir les marques i les invencions de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç), on trobem les correspondències següents entre la versió anglesa i la catalana:

Additional revenue from licensing your patent rights or by assigning them.

Ingressos addicionals procedents de la concessió d’una llicència sobre la patent o de la seva cessió.

Access to technology by cross-licensing. If your company is interested in technology that is the property of others you can use the patents held by your own company to negotiate cross-licensing agreements.

Accés a la tecnologia mitjançant la concessió de llicències creuades. Si la vostra empresa està interessada en tecnologia que és propietat d’altres podeu utilitzar les patents de les quals és titular la vostra pròpia empresa per negociar acords de concessió de llicències creuades.

Aquesta manca de paral·lelisme entre els usos possibles del verb anglès d’una banda i del verb català i castellà de l’altra, és la causa de la creació d’expressions errònies en català i en castellà si no s’està prou alerta. Cal vigilar, per tant, i tenir en compte que les patents no es poden llicenciar, sinó concedir sota llicència, ni les empreses poden llicenciar patents, sinó obtenir-ne els drets d’explotació mitjançant una llicència. 

Context

Identifiquem empreses que puguin llicenciar estar interessades a obtenir llicències d’explotació de les tecnologies protegides i per portar-les al mercat. Fem seguiment dels contractes de llicència.

Més de 25 patents de la Universitat de Barcelona llicenciades han estat concedides sota llicència.

Vols veure quines són les millors tecnologies que tenim disponibles per ser llicenciades per concedir sota llicència?

El destinatari de la transferència de coneixement ha estat una empresa farmacèutica de Cambridge (Regne Unit), dedicada a l’elaboració de productes per al tractaments dels símptomes dels pacients amb càncer. La patent va ser llicenciada va ser concedida sota llicència el juny del 2008 a aquesta empresa farmacèutica, que actualment duu a terme un estudi clínic en Fase IIA amb pacients a l’Hospital Royal Infirmary d’Edimburg per verificar-ne la utilitat anticaquèctica en humans.

Els investigadors de la UB tenen el nostre suport en totes les modalitats de transferència de coneixement i tecnologia, la recerca per contracte, la recerca col·laborativa, la valorització i llicència de patents concessió de llicències de patents, i la creació d’empreses basades en el coneixement.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS