intermedialitat 

Belles arts

El mot intermedialitat és un calc de l’anglès intermediality, que trobem definit en de la manera següent:

Intermediality refers to the interconnectedness of modern media of communication. As means of expression and exchange, the different media depend on and refer to each other, both explicitly and implicitly; they interact as elements of particular communicative strategies; and they are constituents of a wider cultural environment.Three conceptions of intermediality may be identified in communication research, deriving from three notions of what is a medium (→ Media).

Es tracta, doncs, d’un derivat del mot anglès media (‘mitjans’) mitjançant l’adjunció del prefix inter-, el sufix adjectivador -al i el sufix substantivador -ity. En català es pot aplicar el mateix procés derivatiu, però no es disposa del primitiu media, que en català és mitjà. No obstant això, l’anglicisme media, que és en realitat la forma de plural del llatí medium ‘medi’ o ‘mitjà’, i que s’usa també com a forma singular, ha estat acceptat en català com a formant de certs compostos:

multimèdia
[de multi- i l’angl. media ’mitjans’]
inv 1 adj i m INFORM/TELECOM Dit de la tècnica, l’aparell, etc., que combina diversos mitjans tècnics d’informació. Ordinador multimèdia. Enciclopèdia multimèdia.
2 adj ECON Dit dels grans grups empresarials formats per absorció d’empreses dels sectors dels mitjans de comunicació, l’oci i les noves tecnologies.
 
hipermèdia
[de hiper- i l’angl. media]
m INFORM Sistema pel qual s’accedeix a informació multimèdia, generalment d’hipertext.

mediateca
[de l’angl. media ’mitjans’ (cf. mass media) i -teca]
f BIBLIOT Centre que recull, guarda i difon documents en qualsevol mena de suport (paper, vídeo, enregistrament fonogràfic, etc.).
 
La forma multimèdia és adjectiva sense que s’hagi produït sufixació, ja que la forma prefixada multi- li atorga caràcter adjectiu. En el cas d’intermedialitat, però, cal un adjectiu amb sufix -al (intermedial) per poder formar el substantiu que expressa aquesta qualitat (intermedialitat). 
 
Context

Es tracta d’una iniciativa promoguda per Marquard Smith, director de l’Institut de Cultura Moderna i Contemporània de la Universitat de Westminster, amb l’objectiu de crear una plataforma europea que aplegui diferents universitats al voltant de l’estudi de la cultura visual i que es basi en cinc eixos teòrics: transdisciplinarietat, educació, intermedialitat, ecologies i globalització/internacionalització.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS