poyata 

Ciències de la vida i la salut

Les empreses de fabricació de superfícies de treball per a la indústria química fan servir el mot castellà poyata per designar aquestes superfícies de treball, que poden ser de diversos materials, resistents als reactius que es fan servir en aquest àmbit, i que es poden completar amb altres elements per aconseguir un aprofitament integral del laboratori.

Segons el DRAE, poyata és un «vasar o anaquel que sirve para poner vasos y otras cosas» o un sinònim de repisa, «estante, placa de madera, cristal u otro material, colocada horizontalmente contra la pared para servir de soporte a algo». El mot castellà poyata és un derivat de poyo «banco de piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente se fabrica arrimado a las paredes, junto a las puertas de las casas de campo, en los zaguanes y otras partes».

En català, els mots o expressions més propers en el significat segons si tenen potes o no en tenen podrien ser taulell o taulell d’experimentació, taulell de laboratori (Cercaterm), lleixa o lleixa de laboratori (si no té potes i està encastada a una paret), taula de laboratori o d’experimentació, banc de laboratori o d’experimentació (per la semblança amb els bancs de fuster, ja que sovint aquestes superfícies estan aïllades de les parets i tenen incorporats els dispositius necessaris per experimentar, com ara les connexions d’aigua i gas). A més, en anglès també reben el nom de laboratoy workbench o laboratory bench, justament per la similitud amb els carpenter workbench o els mecanic workbench.

De totes les formes possibles, sembla que la més usada si mirem contextos a Internet és taula de laboratori, mentre que la forma recollida al Cercaterm (encara que sense indicació de procedència) és taulell de laboratori.

La forma adaptada al català poiata, com es proposa en el text, no és acceptable, ja que, com hem vist, hi ha moltes altres maneres possibles de dir-ho en català sense necessitat d’haver de recórrer al manlleu.

Context

Esterilització i desinfecció
- Esterilització: autoclau
- Desinfecció de la taula de laboratori (poiata)

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS