serin proteasa 

Ciències de la vida i la salut

El document del TERMCAT Criteris per a la denominació catalana d’enzims recull les dues recomanacions següents:

«la resta de noms, constituïts per un substantiu acabat en -asa i el nom del substrat, que funciona formalment com un adjectiu, es presentaran mantenint l’ordre anglès, unint, però, els dos formants amb un guionet que indica que el nom compost s’ha manllevat com una unitat (hidroxiglutamat-descarboxilasa, acetat-cinasa, alaninatransaminasa).»
 
«coherentment amb els criteris establerts s’ha d’evitar el costum d’apocopar certs noms, com ara alanina o proteïna, quan formen part d’un nom compost d’enzim: per ex. alanina-racemasa i no alanin-racemasa; lipoproteïna-lipasa i no lipoproteïn-lipasa

D’acord amb aquestes recomanacions, l’expressió serin proteasa hauria de ser serina-proteasa, amb guionet i sense apocopar el primer element.

Context

Proteïnes amb activitat catalítica: serin proteases serina-proteases com a paradigma

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS