sobreautoreferent, sobreheteroreferent 

Ciències de la vida i la salut

Les formes sobreautoreferent i sobreheteroreferent són possibles lingüísticament, ja que el prefix sobre-, tal com es defineix al DIEC, pot voler dir ‘abundància’ o ‘excés’, com ara en sobresaturat, sobretensió, sobrecongelar. Ara bé, aquestes formacions no es troben documentades a Internet ni per al català, ni per al castellà (sobreautorreferente, sobreheterorreferente), ni tampoc es documenten els derivats possibles sobreautoreferència i sobreheteroreferència

Tampoc s’han documentat altres formes semànticament equivalents amb els prefixos super- o ultra-. En anglès es documenten les formes self-referent (equivalent a autoreferent) i heteroreferent, però no es documenten amb cap prefix com ara over- super- o ultra-.

Context

Incidència cultural en el protagonisme autoreferencial: sobreautoreferents i sobreheteroreferents

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS