solitreo-sefardita 

Lingüística

D’acord amb la documentació consultada, sembla que el mot solitreo o soletreo fa referència a l’escriptura cursiva (manuscrita) dels sefardites:

Judeo-Spanish: A language spoken by Sephardi Jews, primarily in Turkey and the Balkan countries. The Judeo-Spanish language of the Sephardim of Northern Morocco is called Haketia. In printed form, Judeo-Spanish is often called Ladino; in cursive form, it is called Solitreo. The language is also sometimes referred to as Espanyol, Judezmo, and Judeo-Espanyol. [Encyclopedia of Judaism]

Los textos manuscritos se escriben a base del llamado solitreo o soletreo. Se trata de una forma evolucionada de la letra cursiva usada en España durante la Edad Media; se utiliza para el uso diario y en ella nos ha llegado la mayoría de los textos literarios de Marruecos. [Centro Virtual Cervantes]

 El nom prové del portuguès soletrear ‘lletrejar’:

Soletreo (Solitreo). Comes from the Portuguese word soletrar’ or the Austrian words ’soletrear’ or ’solitrear’ meaning ’to spell’.  The Soletreo is a way used by the Jews from Spain to write their spoken language (Spanish and later Judeo-Spanish), with Hebrew cursive letters.  It is different from Rashi characters, which are only printed.

Totes dues formes, soletreo i solitreo, estan documentades a Internet en textos anglesos i en algun text en castellà. No es troba en textos catalans. En textos catalans que parlen de l’escriptura sefardita sempre s’hi refereixen com a cursiva sefardita, com per exemple en el llibre La lletra apologètica de Rabí Iedaia ha-Peniní: un episodi de la controvèrsia maimonidiana a Catalunya i Provença de Manuel Forcano o en l’article «Fragments de manuscrits hebreus i arameus descoberts de nou a l’Arxiu Diocesà de Girona» d’Enric Cortès.

En el context d’aquesta consulta, el mot solitreo està usat com a adjectiu (en forma prefixada), que és un ús que no hem documentat. Per altra banda, la informació que es dóna en aquest context sembla redundant, ja que es parla d’escriptura cursiva sefardita i de solitreo, que sembla que és el mateix. 

Context

Escriptura cursiva solitreo-sefardita oriental, medieval i moderna

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS