hemicuerpo 

Ciències de la vida i la salut

La forma hemicòs no està documentada en cap diccionari, però es troba en algunes obres publicades. Es tracta d’un mot compost de la forma prefixada grega hemi- ‘mig’ i el mot català cos. Aquest tipus de formacions, tot i que són força abundants, tendeixen a evitar-se en alguns àmbits d’especialitat en favor de compostos amb tots dos formants cultes (com ara hemiclònia, hemicefàlia, hemisoma). La forma hemisoma (hemi- + soma ‘cos’) ve a ser la versió amb tots dos formants cultes del compost híbrid hemicòs, però hemisoma ja té un sentit específic en botànica, tal com es recull en el GDLC: «cadascuna de les dues meitats que componen el cos de les desmidials».

En les obres lexicogràfiques catalanes (Cercaterm, DEM, etc.), el concepte d’hemicòs es troba expressat generalment amb les construccions: meitat dreta, meitat esquerra, meitat superior, meitat inferior, un sol costat, etc. En anglès, però, s’ha trobat documentada la forma hemibody, especialment en contextos que fan referència a la radioteràpia. El fet que en anglès i en castellà s’usi aquest compost híbrid, pot fer inevitable que s’usi també en català.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS