review article 

Altres

La denominació més documentada en català equivalent a review article és article de revisió. Entre els diversos documents on apareix aquesta denominació, cal destacar l’eina interuniversitària Argumenta, on trobem la definició següent:
 
L’article de revisió o estudi recopilatori presenta una investigació sobre treballs ja publicats d’un tema determinat que organitza, integra i avalua amb el propòsit d’informar de l’estat actual de la qüestió. Actualment és impossible poder llegir tota la bibliografia sobre un tema. Per això, un article de revisió ben escrit i estructurat, amb una visió crítica dels treballs revisats, proporciona informació molt valuosa sobre l’estat d’una qüestió: què se sap i què no se sap d’un tema.  
 
No obstant això, també es documenta la forma article de síntesi, encara que és menys freqüent que article de revisió i no està clar que en tots els casos faci referència al mateix concepte. Per al castellà, sí que s’ha trobat un document de la Universitat d’Alcalà, titulat Manual de redacción científica, en què es defineix el mateix concepte amb la denominació artículo de síntesis:
 
El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis (review articles) que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria.
 
Segons el Termium, les denominacions equivalents en francès són exposé de synthèse o rapport de synthèse.
 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS