broncoaspiració 

Ciències de la vida i la salut

El terme broncoaspiració és un compost de bronco-, forma prefixada del mot grec brógkhos ‘gorja, tràquea’, que denota relació amb els bronquis, i el mot aspiració, del llatí aspiratio. Com es pot observar, el mot llatí no presenta una essa líquida —com passa a espasme, del llatí spasmus— i, per tant, la vocal a d’aspiració no pot caure en cap cas.

Hi ha compostos en què el la vocal d’enllaç o del primer formant no apareix davant de mots començats per vocal, com passa a neuràlgia o galactagog. Però quan el segon formant correspon a un mot que funciona independentment, s’acostuma a mantenir totes dues vocals, com en el cas de broncoaspiració, psicoanàlisi, termoanalgèsia i tants altres.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS