urostomia o uroestomia 

Ciències de la vida i la salut

La paraula urostomia és un compost format a partir de la forma prefixada ur- [uro-] que ve del mot grec oûron i significa ‘orina’ (tal com diu el DIEC), i ostomia, paraula que trobem documentada al DEM i al Cercaterm amb el significat d’«intervenció quirúrgica que produeix una obertura entre dues vísceres buides o entre una o més vísceres buides i la paret abdominal (colostomia, ileostomia, etc)» (DEM); «intervenció quirúrgica que consisteix a crear un estoma» (Termcat).

Així doncs, tot i que en un principi podem dubtar entre escriure urostomia o uroestomia, descartem aquesta e epentètica, ja que el primer component és ur- [uro-] i el segon ostomia [o -stomia, si prenem la via més etimològica].

Aquesta e epentètica podria aparèixer en un hipotètic substantiu estomia, que està ocupat per la forma anòmala, però implantada, ostomia. Aquesta forma, tal com s’explica al Webster per a ostomy, prové de la truncació del compost colostomy (colo- + -stomy), ‘surgical formation of an artificial anus by connecting the colon to an opening in the abdominal wall’.

D’altra banda, cal tenir en compte també que hi ha els compostos uretrostomia, que significa ‘formació d’una obertura o fístula permanent en la uretra, en els casos d’estretor incurable d’aquesta’ (GDLC), i ureterostomia, que significa ‘estoma construït amb l’urèter’ (Enciclopèdia). La forma urostomia no està documentada en cap obra catalana, però la trobem en anglès a la Wikipedia amb un significat més ampli o més imprecís que els dos termes anteriors: ‘a stoma (artificial opening) for the urinary system’.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

L’Enciclopèdia. <http://www.enciclopedia.cat>.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS