evertir 

Ciències de la vida i la salut

El verb evertir no està recollit al DIEC2 ni a altres diccionaris generals com el GDLC. Tanmateix, sí que el trobem en textos especialitzats i, per exemple, al Cercaterm, que el defineix com a ‘efectuar una eversió’ i, si cerquem el mot eversió als diccionaris generals, l’hi trobarem (el DIEC2 el defineix com a ‘acció de girar alguna cosa, com una parpella, de manera que la seva superfície interior passi a ésser l’exterior’).

Evertir és una forma predictible a partir d’eversió. Aquest tipus de mots predictibles són correctes tot i no ser als diccionaris (generalment per una qüestió d’economia d’espai o perquè no s’usen tant com altres categories gramaticals de la mateixa família), ja que s’obtenen mitjançant els processos derivatius de la llengua. Per exemple, de la mateixa manera que en català tenim les parelles divertir-diversió o convertir-conversió, podem obtenir evertir a partir de la forma nominal eversió.

A més, val a dir que en castellà i en anglès moltes obres lexicogràfiques recullen tant el verb com el nom (evertir-eversión, evert-eversion). El DRAE, per exemple, els defineix com a ‘sacar algo volviéndolo del revés’ i ‘acción de evertir’ i el WEBSTER defineix evert com a ‘to subject to eversion’ i, eversion, com a ‘the act of turning inside out; the state of being turned inside out; the condition (as of the foot) of being turned or rotated outward’.

Context

Davant d’una erosió corneal, és imprescindible: Evertir la parpella superior.

Bibliografia

DIEC2: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

WEBSTER: Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS