individu invertívor 

Ciències de la vida i la salut

El mot invertívor fa referència als individus que s’alimenten d’invertebrats. Aquest mot s’ha creat per analogia amb altres mots de la mateixa sèrie semàntica, com ara carnívor, herbívor, omnívor, insectívor, etc., que estan formats pel formant llatí corresponent al nom que constitueix la base alimentària (carn < carnis; herba < herba; tot < omnis; insecte < insectum) més el sufix -vor (forma sufixada del llatí vovare ’devorar’), units mitjançant la vocal d’enllaç i pròpia de molts compostos llatins. El mot invertívor, en canvi, s’ha format a partir d’una truncació del mot invertebrat, que ha quedat reduït a invert-, al qual s’ha afegit l’acabament -ívor. Aquesta forma també la trobem ben documentada per a l’anglès (invertivore i invertivorous).

La forma més correcta, d’acord amb la formació de la resta de termes de la mateixa sèrie, seria invertebratívor, compost format a partir del llatí invertebratus + i + vor), però aquesta forma no està documentada en cap text català. Sí que trobem invertebrativore i invertebrativorous per a l’anglès, encara que poc documentat si el comparem amb la forma truncada invertivore i invertivorous.

També s’ha documentat la forma trucada una mica més llarga invertebrivore o invertebrivorous, però amb poques ocurrències.

Context

Nombre d’espècies piscívores, percentatge d’individus omnívors i percentatge d’individus invertívors.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS